برای مشکل در خرید و یا درخواست آموزش و دامپ هایی که هنوز در سایت آپلود نشده ، به تلگرام 09120425125 پیام دهید. آدرس کانال تلگرام emmcpro@

لیست هارد های مشابه

دسته بندی :دسته‌بندی نشده ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

در لینک زیر چند روش برای پیدا کردن هاردهای مشابه را آموزش دادیم .

هارد های مشابه

برای راحتی کاربران ، ما یک لیست از هارد های مشابه را آماده کرده ایم.

لیست هارد های مشابه زیادی در سطح نت در دسترس است .  ما سعی کرده ایم لیست هارد های مشابه مرتب تر و بروزتری تهیه کنیم.


امیدواریم که مفید واقع شود .


اگر مدلی داخل لیست نبود به تلگرام پشتیبانی پیام دهید تا اضافه شود.

لیست هارد های مشابه

SAMSUNG

A015f

KMQE60013M-B318

A022f

KMFE60012M-B214
KMGX6001BM-B514
H9TQ64AAETAC

A105f  A105fn  A105g  A105m

KLMAG1JETD-B041   16G
KLMBG2JETD-B041    32G
KLMCG2KETM-B041   64G
KLMCG2UCTA-B041   64G
KLMDG4UCTA-B041   128G

A107f

KMQX60013M-B419

KMQD60013M-B318

A125f

KMDH6001DA-B422
KMDP6001DA-B425
KMDX60018M-B425
KMDP60018M-B425

  A205f  A205fn

KLMCG8GEND-B041

A207f

KMGD6001BM-B421

A260f

KLMAG1JETD-B041

A300h

KMQ310006M-B417

A300f

KMQ31000SM-B417

A305f   A305fn

KLMAG1JETD-B041   16G
KLMBG2JETD-B041    32G
KLMCG2UCTA-B041   64G
KLMCG2KETM-B041   64G
KLMDG4UCTA-B041   128G

A307fn   A307gn

KLMBG2JETD-B041   32G
KLMCG2UCTA-B041  64G
KLMDG4UCTA-B041  128G

A310f

KLMAG1JENB-B031
KLMBG2JENB-B041

A320f

KLMAG1JENB-B031

A500f

KMR310001M-B611
KMQ310006M-B417

A500h 

KMR310001M-B611
KMQ310013M-B419
KMQ7X000SA-B315

A505f 

KLUCG4J1ED-B0C1    64G
KLUCG2K1EA-B0C1    64G
KLUDG4U1EA-B0C1   128G

A507fn 

KLUCG4J1ED-B0C1    64G
KLUCG2K1EA-B0C1    64G
KLUDG4U1EA-B0C1   128G

 A510f    A510fd 

KLMAG1JETD-B041
KLMAG1JENB-B031

A515f

KLUCG4J1ED-B0C1    64G
KLUCG2K1EA-B0C1    64G
KLUDG4U1EA-B0C1   128G

A520f 

KLMBG2JENB-B041 

A530f 

KLMBG2JETD-B041
KLMCG2KCTA-B041 

A600f 

KLMCG2KCTA-B041 

A605fn

KMGX6001BM-514
KMRH60014A-B614

A700h

KMR310001M-B611

A700f

THGBMBG7C2KBAIL

A705f

KM2V7001CM-B706

A710f 

THGBMBG7D2KBAIL

A7100

KMR31000BA-B614

A720f 

KLMBG2JENB-B041
KLMBG2JETD-B041

A750f   A705fn

KLMDG4UCTA-B041

  A800f  A800i

KMR210009M-A803

A810f

KLUBG4G1BE-E0B1

A9000

THGBMFG9C2LBAIL

A920f

KLMDG4UCTA-B041


C5000

KMRX1000BM-B614 

C5010

KMRC10014M-B809 

C7000

KMRC10014M-B809


E500f

KMQ310006M-B417


G130h
KMN5X000ZM-B209
H9TP32A4GDCC

G313h
KMN5X000ZM-B209
H9TP32A4GDCC

G313hz
KMN5X000ZM-B209
H9TP32A4GDCC

G313hu
KMK5X000YM-B314

G316h  G316hu

H9TP32A4GDCC

G350e

KMN5X000ZM-B209
KMKJS000VM-B309
KMN5U000ZM-B203
H9TP32A4GDDC

G355h

KMK5X000YM-B314
KMKJS000VM-B309

G360h

KMQNW000SM-B316
KMQN10006B-B318
KMQ7X000SA-B315

G361h

KMQN1000SM-B316
KMQ72000SM-B316

G530h

KMQ72000SM-B316
KMQN1000SM-B316
KMQ31000SM-B417
KMQNW000SM-B316
H9TQ64A8GTMC

G531h

KMFN10012M-B214
KMQN1000SM-B316
KMQN10006B-B318

G531f

H9TQ65A8GTMC

G532g

H9TQ64AAETAC

G532f

KMQN10006B-B318
KMQN10006M-b318
KMFE10012M-B214
H9TQ64AAETAC

G5520

KMQ310013B-B419

G5520

KMQ310013B-B419

G570f

KMQ310013B-B419
KMQ310013M-B419
KMRX1000BM-B614
KMQE60013M-B318
H9TQ17ABJTBC

G600f

KMQN10006M-b318

G610f

KLMAG1JENB-B031   16G
KLMAG1JENB-B041   16G
KLMAG1JETD-B041   16G
  KLMBG4GEND-B031  32G
KLMCG2KETM-B041  64G

G611f

KLMCG2KETM-B041

G615f

KMRX10014M-B614

G7102

KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001
KLMBG4GEND-B031

G800f

THGBMBG7D2KBAIL

G900h

KMV3W000LM-B310
TY90HH131647RA

G900f

KLM8G1WEMB-B031
KLMBG4GEAC-B001

G920f  G920fd  G920i

KLUBG4G1BE-E0B1
KLUBG4G1BD-E0B1
KLUCG8G1BD-E0B1

G925f

KLUBG4G1BE-E0B1
KLUBG4G1BD-E0B1
KLUCG8G1BD-E0B1

G930f  G930fd

KLUBG4G1CE-B0B1
KLUDG4U1EA-B0C1
KLUDG8J1CB-C0B1
THGBF7G8K4LBATR
THGAF4G9N4LBAIR
H28U64222MMR

G935f  G935fd

KLUBG4G1CE-B0B1
KLUDG4U1EA-B0C1
KLUDG8J1CB-C0B1
THGBF7G8K4LBATR
THGAF4G9N4LBAIR
H28U64222MMR

G950f   G950fd

KLUCG4J1ED-B0C1

G955f   G955fd

KLUCG4J1ED-B0C1 

G955u

THGAF4G9N4LBAIR

G960f  G960fd

KLUCG4J1ED-B0C1    64G
KLUCG2K1EA-B0C1    64G
KLUDG4U1EA-B0C1   128G

G965f  G965fd 

KLUCG4J1ED-B0C1    64G
KLUCG2K1EA-B0C1    64G
KLUDG4U1EA-B0C1   128G

G973f

KLUFG8R1EM-B0C1

G973u

THGAF8TOT43BAIR


i8160

KLM4G1YEM0-B012
SDIN5D2-4G

i8190 

KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DU2-8G

i8200 

KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DP2-8G

i8262 

KML7U000HM-B505
KML7X000HM-B507

i8552

KMK5U000VM-B309

i9000

SDIN5C2-8G

i9003

KLM8G1WEM8-B011

i9023

SDIN4C2-16G

i9070

SDIN5C2-8G
SDIN7DU2-8G

i9082

KLM8G1WE4A-A001

KLM8G2FE3B-B001

KLMAG1JENB-B031

KLM8G1WEMB-B031

i9060

KMK7X000VM-B314

i9060i

KMQN1000SM-B316

KMQ7X000SA B315

i9190

SDIN7DU2-8G

KLM8G2FE3B-B001

i9192

SDIN7DU2-8G

KLM8G2FE3B-B001

i9100

KMVYL000LM-B503

i9200

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

i9205

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

i9300 

KMVTU000LM-B503

KMVYL000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

TY90HH131625RA

i9300i

KLMAG1JENB-B031

KLMAG1JETD-B041

THGBMBG7D2KBAIL

i9301i

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

i9305

KMVYL000LM-B503

KLMAG4FE4B-B002

i9500

KMV3W000LM-B310

i9505

KLMAG4FEAB-B002


j100h

KMKJS000VM-B309

H9TP32A4GDDC

j100f

H9TQ64A8GTMC

J105h J105b

KMFNX0007M-B214

KMQN1000SM-B316

H9TQ64A8GTMC

J105f 

KMFN10012A-B214

j106h  j106b 

KMQN10006B-B318

H9TQ64A8GTAC

j106f 

H9TQ64A8GTCC

H9TQ64A8GTAC

H9TQ64A8GTMC

j110f 

KMFN10012M-B214 

KMFNX0012M-B214 

KMFJ20007M-B214

H9TQ32A6BTMC 

J110g

KMF310012M-B305 

H9TQ32A6BTMC

j110h

KMKJS00VM-B309

KMNJ2000ZM-B207

H9TP32A4GDDC

j111f 

KMFN10012M-B214

KMFN10012A-B214

j120f 

KMFN10012A-B214 

j200h 

KMFNX0012M-B214

KMFN10012M-B214

H9TQ64A8GTMC

TYD0GH121661RA

j200f

KMFN10012A-B214

H9TQ64A8GTAC

H9TQ26ADFTMC

j250f

KMQE60006M-B318

j260f

KMQE60006M-B318

J320h   j320f

KMQN10006M-B318

J330fn

KMQE60013M-B318

j400f

KMQX60013M-B419 

KMQE60013M-B318 

j415f  j415gn 

KMGX6001BM-B514

j500h  j500f

KMQN10006M-b318

KMQE10013M-B318

KMQ820013M-B419

H9TQ64AAETMC

j510f 

KMQ310013B-B419 

KMQ310006M-B417 

H9TQ17ABJTBC

j530f

KLMAG1JETD-B041

j600f

KLMBG2JETD-B041

j610f   j610fn

KMGX6001BM-B514

KMRH60014A-B614

j700h

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041

j700f

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041

j701f 

KLMAG1JETD-B041    16G

KLMBG2JETD-B041    32G

KLMCG2KETM-B041     64G

KLMAG1JENB-B031   16G

j710f 

THGBFG7C2LBAIL

THGBMFG7C1LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMAG1JENB-B041

j720f

KLMBG2JETD-B041

j730f

KLMAG1JETD-B041

j810g

KMRH60014A-B614

j810f 

KMGX6001BM-B514


M105f

KLMBG2JETD-B041
KLMAG1JETD-B041
KLMDG4UCTA-B041
KLMCG2UCTA-B041
KLMCG2KETM-B041

M205f

SDINBDA4-64G

SDINBDG4-32G

M315f

KLUDG4U1EA-B0C1


n5100 

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG2GE2A-A001

KLMBG4GEAC-B001

KLMAG2GEAC-B002

N7000 

KMVYL000LM-B503

N7100 

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

N7502 

KMVTU000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

N8000

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

KMVYL000LM-B503

KLMAG2GEAC-B002

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG2GE2A-A001

KLMAG2WE4A-A002

KLMAG2GE4A-A002

KLMAG4FEJA-A002

N900 

KMV2W000LM-B506

TY90LH151636RA

L744141351KDD

N9005 

KLMBG4GEAC-B001

THGBMBG8D4KBAIR 

N910

THGBMBG7D2KBAIL

N920X 

THGLF2G8J4LBATD

N950f 

KLUCG4J1ED-B0C1

N960f 

KLUDG4U1EA-B0C1f

N910f  N910g

KMR210008M-A805

N915f  N915j

KMR210008M-A805

N910c 

KMR21000AM-A805


P1000

SDIN4C2-16G

p3100 

KLMAG4FEJA-A002

KMVYL000LM-B503 

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

p5100 

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG4FEJA-A002

p5200

THGBMBG7D2KBAIL

p601

KLMBG4GEAC-B001

P6200 

KLMAG4FEJA-A003

P7500 

KLMAG4FEJA-A002


S5282

KMJS000WA-B409

S5312

KMN5X000FB-B209

S6310

KM5S000WM-B409

s7262

KMN5U000ZM-B203

KMN5X000ZM-B209

S7270

KMK5U000VM-B309

S7272

KMK5U00VM-B309

S7580

KMK5X000YM-B314

s7582

KMK5X000VM-B314


T110

H26M42003GMR

T111

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

T210

KLM8G1WE4A-A001

T2100

KLMAG2GEAC-B001

T211

KLMAG2WE4A-A002

T2110

KLMAG2GEAC-B001

T231

KLM8G1WEMB-B031

KMVTU000LM-B503 

THGBMBG6D1KBAIL

T280

THGBMFG6C1LBAIL

T285

KLMAG1JETD-B041

KLMAG2WEMB-B031

THGBMFG6C1LBAIL

T295 

KMQX60013A-B419

T310

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GE4A-A001

T311

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

T325

THGBMBG7D2KBAIL

T355

KLMAG1JENB-B031
KLMAG2GEAC-B001
THGBMBG7D2KBAIL

T525

KMV3W000LM-B310

THGBMBG7D2KBAIL

T530

THGBMBG7D2KBAIL

KMI2U000MA-B800

T555

KLMBG4GEND-B031
THGBMFG8C4LBAIR

T585

KLMAG1JENB-B031 

T560 T561

KLMAG2GEND-B031 

THGBMFG6C1LBAIL

SDIN9DS2-8G

T805 

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GEAC-B001

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG7C2LBAIL

T989

KMKYL000VM-B603


HUAWEI

لیست هارد های مشابه

ALE-L21

KMR310001M-B611 

KMQ310013B-B419 

H9TQ17A8JTMC

ATH-UL01

H9TQ17A8JTMC

 AUM-L29

H9TQ17ABJTMC

H9TQ17ABJTBC

ANE-LX1 

SDINBDD4-64G

SDINADF4-64G

JZ023-MICRON


BAC-L21 

SDINADF4-64G

BLA-L29

THGAF4T0N8LBAIR

 BLN-L21

TYR0IH331667RB

H9TQ26ADFTAC

BKK-lX2

H9TQ27ADFTMC

KMRC10014M-B809

KMGD6001BM-B421

KMGX6001BM-B514

BGO-DL09

KMR310001M-B611


Cam-l21

KMQE10013M-B318

H9TQ17ABJTMC

Che1-l04

SDIN8DE1-8G

Che2-ul00

SDIN8DE1-8G

Che2-l11

SDIN8DE1-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001 

KLMAG2GEAC-B031

Chm-u01

KLM8G1GEND-B031

KLM8G1WEMB-B031

SDIN8DE1-8G

THGBMBG6D1KBAIL

CRR-UL00

KLMCG8GEND-B031

Cun-u29

KMFN10012M-B214

KMF720012M-B214

H9TQ64A8GTMC

Cun-l21

H9TQ64A8GTMC

KMQ7X000SA-B315

Cro-l22

KMFNX0012M-B214


DRA-LX5

KMFE60012M-B214

DUB-lX1

H9TQ27ADFTMC

KMGD6001BM-B421


EVA-L19

KLMBG2JENB-B041

EVA-AL00

KLMBG2JENB-B041


FIG-LA1 

KMR8X0001M-B608

Frd-l09

THGBMHG8C4LBAIR


H30-u10

H26M42003GMR

KLM8G1WEMB-B031

THGBMFG7C2LBAIL 

KLMAG4FE4B-B002 

THGBMFG8C4LBAIR

H30-t00

SD7DP28C-4G

H30 l02

KMK8X000VM-B412

 HRY-LX1

KLMCG2KCTA-B041

H26M74002HMR

Holly-u19   Hol-u19

KMK8X000VM-B412

KMK5X000VM-B314

Hol-u10   Holly-u10  Hol-t00

KMK8X000VM-B412

KMK5X000VM-B314


G510

SD5DH24A-4G 

KMSJS000KM-B308 

KMSJS000KА-B308

G525-U00

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309 

KMKUS000VM-B410

G6-u00   G6-u10   G6-u20

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

KMN5X000ZM-B209

G6-L11   G6-L22

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001

G610

KMKJS000VM-B309

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

G615-u10

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

G620s-l02

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

G620s-l01

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

G620-UL01

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001 

KLM8G1WEMB-B031

KMVTU000LM-B503

G630-U10 G630-U00
KMKJS000VM-B309
KMNJ2000ZM-B207
SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDBC

G700
KLM8G1GEAC-B001
KLM8G2FE3B-B001
KMVUS000LM-B304
SDIN7DP2-8G
SD5C25A-8G

G730

KMKJS000VM-B309 

KMK5X000VM-B314 

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC 

H9TP32A8JDBC

G735-L03 

KLM8G1GEND-B031

G750

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1GEAC-B001 

KLM8G1WEMB-B031

THGBM5G6A2JBAIR

G7-L11

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611

G7-l01

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611

GRA-UL00

  KLMBG4GEND-B031    32G

KLMAG2GEND-B031    16G


H60-L04

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

KLMAG2GEAC-B001

KLMBG4GEND-B031


JKM-LX2  JKM-LX1
JZ023 64G-MICRON
SDINADF4-64G

JSN-l22
THGBMHT0C8LBAIG


kiw-l21

KMRE1000BM-B512

KMQ310013B-B419

H9TQ17ABJTMC


LDN-TL10

KMR21000BM-B809

LDN-l21

H9TQ27ADFTMC

 LND-L29

JZ050 32G-MICRON

LUA-U22

H9TQ64A8GTMC

LUA-L21   LUA-L22   LUA-L02

H9TQ18ABJTMC

H9TQ64A8GTMC

KMQ7X000SA-B315

LLD-AL10

H9TQ27ADFTMC


MAR-LX1M

SDINBDA4-128G

H26T87001CMR

MRD-LX1F

KMQD60013M-B318

MYA-L22

H9TQ17ABJTBC

KMQE10013M-B318

   KMQX10013M-B419

KMQ310013M-B419        chenge cid by scatter

MT1-u06

SD5C25A-8G

kMVUS000LM-B304

MT7-L09  MT7-CL00

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

MHA-l29

THGBF7G9L4LBATR


P6-u06

kMVUS000LM-B304

kMVUS000LA-B304

SD5C25A-8G

TY90GH131600RA

P7-L10

KLMAG2GEAC-B001

PLK-UL100

THGBMBG7D2KBAIL

PRA-LA1

KMRE1000BM-B512

H9TQ17ADFTAC

JZ011-MICRON

POT-LX1 

H26M74002HMR


RNE-L21

SDINADF4-64G

Rio-l01

KMR21000BM-B809

H9TQ26ADFTMC


S7-601u

SDIN7DP2-8G

SD5C25A-8G

S7-721u

H9TP65A8JDAC

KMK8U000VM-B410

H9TP32A8JDBC

KMK7X000VM-B314

S7-701u

KLM8G1GEAC-B001

S8-701u

TYDOGH231624RC

H9TP65A8JDMC

S8-301u

H9TP65A8JDAC

KMK8X000VM-B412

KLMAG2WEMB-B031

S8-50LC

KLMAG2WEMB-B031

S10-231u

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC

S10-201u

SDIN7DP4-16G

Scl-l21

H9TQ64ABJTMC

Scl-u31 

KMK7X000VM-B314 

KMQN1000SM-B316

KMQE10013M-B318 

TYDOGH221651RA

H9TP65A8JDAC

H9TP17A8JDAC

H9TQ64A8GTMC

H9TQ17A8JTMC

SD8DR18C-8G

SC-CL00

H9TQ65A8GTMC


T1-701u

KMQ31000SM-B417

TYDOGH221651RA

TIT-al00  TIT-u02

H9TQ17ABJTMC

KMQ310013M-B419

TAG-L21

KMQ310013M-B419

H9TQ17A8JTMC

TRT-L21

SDADL28P-32G

KMR31000BA-B614 


u8950

SD5DH26A-4G

KMJJS000WM-B409 

KML7U000HM-B505


Vns-l21

KMQE10013M-B318 

KMQ310013M-B419 

TYE0HH231659RA 

H9TQ17ABJTMC 

H9TQ17ABJTAC


  Was-lx1    Was-lx1a

SDINADF4-32G


Y210-0200

H9DA4VH2GJMM

K524G2GACHB050

Y220-u10

H9TA4GH2GDMC

H9DA4GH2GJBM

KSLCGBL2RA2H2A

KMN5X000ZM-B209

Y221-u10

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

H9TP32A4GDCC

Y300

SD5DH24A-4G

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KА-B308

Y320-u01

H9DA4VH2GJAM

Y320-u10

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205

Y320-u30

SD7DP24F-4G

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

y330-u11

H9TP32A4GDCC

SD7DP24C-4Gf

KMNJS000ZM-B205

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

Y336-u02

KMNJ2000ZM-B207

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDDC

Y360

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

SD7DP24C-4G

TYCOFH121638RA

H9TP32A4GDDC

Y511

H9TP32A4GDBC

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

Y520-u22

KMN5X000ZM-B209

KMKJS000VM-B309   chenge cid by scatter

Y540

H9TP32A4GDDC

SD7DP24C-4G

KMKJS000VM-B309   chenge cid by scatter

Y550-l01  Y550-l02
KMKJS000VM-B309
SD7DP28C-4G 

Y560-u02

KMK8X000VM-B412

Y560-l02 Y560-l01

KMQ72000SM-B316

Y600-u20

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

Y625-U32

TYDOFH221641RA

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309 

KMK7X000VM-B314  

KMN5X000ZM-B209 

Y635-l21

H9TP64A8JDMC

KMKUS000VM-B410

KMK7X000VM-B314 

KMK7U000VM-B309


xiaomi

لیست هارد های مشابه

Redmi 2

KMQN1000SM-B316

THGBMFG7C1LBAIL

JZ049-MICRON

Redmi 3

KMQ310013M-B419

Redmi 3S

KMQ310013M-B419

Redmi 4

KMQE10013M-B318

Redmi 4A

KMQE10013M-B318

Redmi 4x

KMQE10013M-B314

Redmi 5

KMQE10013M-B318

Redmi 5A

KMQE10013M-B318

Redmi 6A

H9TQ17ABJTCC

redmi 7A

KMQD60013M-B318

Redmi 8T 

JZ109-MICRON

Redmi Go 

KMFN60012M-B214


Mi A1

KMRH60014M-B614

Mi A3

KM5V7001DM-B621

Mi 3S Prime

KMR21000BM-B809

Mi 4i

KMR310001M-B611 

KMQ310013M-B419 

Mi 5

THGLF2G9J8LBATR 

Mi 5x

H9TQ52ACLTMC 

Mi 5 pro

THGLF2G9J8LBATR 

KLUBG4G1CE-B0B1


 Note 3

THGBMFG7C2LBAIL

Note 4

H26M78208CMR

Note 4x

KMRX1000BM-B614 

H9TQ26ADFTAC

 Note 5A

H9TQ17ABJTBC

KMQ820013M-B419

KMQE10013M-B318

 Note 5 Pro

KMDH6001DM-B442 

KMDH6001DM-B422 

H9HQ22AFAMMD

 Note 7 Pro

KM3V6001CM-B705

 Note 8A

H9TQ27ADFTMC

Note 8 pro

JZ151-MICRON


poco m3

KM5C7001DM-B622
H9HQ15ACPMBDAR
MT128GASAO4U21

poco x3

KM5C7001DM-B622

H9HQ53AECMMD


lenovo

لیست هارد های مشابه

A1000

KMFN10012M-B214   change cid by scatter

A369i

KMN5U000ZM-B203

A388t

KMN5X000ZM-B209

A3000 

KMK5U000VM-B309

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

kmkus000vm-B410 

kmk3u000vm-B410   change cid by scatter

kmk8u000vm-b410   change cid by scatter

H9TP17A8JDAC 1

A3300

KMK7X000VM-B314

KMK8U000VM-B410   change cid by scatter

KMK7U000VM-B309   change cid by scatter

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

A3500 

KMK8X000VM-B412 

KMK7U000VM-B309

KMK7X000VM-B314 

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

KMK8U000VM-B410  change cid by scatter

H9TP18A8JDMC 

A3500fl

KMK7X000VM-B314

A526

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

A5500 

KMK8X000VM-B412

KMK7X000VM-B314   change cid by scatter

KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

H9TP18A8JDMC 

A5000e 

KMK8U000VM-B410

A6000

KMQ7X000SA-B315

H9TQ64A8GTMC

A7000a

KMR7X0001M-B511

KMQNW000SM-B316

A7010a48

KMR31000BA-B614

A7600h 

KMK8X000VM-B412

A8-50LC

KMF820012M-B305   change cid by scatter

KMQ8X000SA-B414

A916

KMK7X000VM

 A10-70L

KMR820001M-B609

A2010-a

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316


B6000 

KMK8U000VM-B410

KMK8X000VM-B412


K30-t

KMQ8X000SA

K50-T5

KMR820001M-B609

K860

KLM8GG2FE3B-B001

K900

KLMAG2GE4A-A001

H26M64003DQR

K910

THGBM5G7B2JBAIM

THGBMBG7D2KBAIL

KLMAG2GEAC-B001

K920

KLMBG4GEAC


PB1-750M

KMF820012M-B305

KMQ82000SM-B418

KMQ820013M-B419

PB1-770M

KMQ4Z0013M-B809 


s5000

KMK3U000VM-410

s6000H 

H9TP17A8JDAC

KMK5U000VM-b309

S60-a

KMR7X0001M

S660

KMK7X000VM-B314

S810t

KMK7U00VM-B309

S880

32A4JJAC Skhynix

s820

KMK7U000VM-B309

 KMKJS000VM-B309   change cid by scatter

H9TP32A8JDAC

H9TP32A8JDBC

S820e

KMK5U000YM

S856

SDIN8DE2-8GB

S850

KMK8X000VM

S860

KMIU8000MA

S90-A

KMR4Z0001A-B803

S920

H9TP32A8JDAC

KMK7U000VM-B309

KMKJS00VM-B309

S930

KMKJS000VM-B309


TB-7304i

H9TQ17ABJTBC

TB2 A7-30HC

H9TQ64ABGTMC

KMQ7X000SA-B315 

KMF820012M-B305

KMF720012M-B214

KMQ8X000SA-B414

TB2 A7-30GC

H9TQ64ABGTMC

KMF820012M-B305

TB3-710i

KMF820012M-B305

KMFE10012M-B214

H9TQ64A8GTMC 

TB3-710f

KLM8G1WEPD-B031

TB3-730M

H9TQ17ABJTMC 

KMF820012M-B305

TB3-850M

KMQ820013M-B419

KMF820012M-B305 change cid by scatter


YOGA Tablet 2-830L

KLMAG2WEMB-B031


LG

لیست هارد های مشابه

D160 

H9TP32A4GDDC

KMKJS000VM-B309  change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138

D170

H9TP32A4GDCC

D221

KMN5U000ZM-B203

D285

H9TP32A4GDMCPR

KMK5U000VM-B309

D290

KMK5X000VM-B314

D295

KMKJS000VM-B309   cheng rpmb 512m

KMK8U000VM-B410

KMK5X000VM-B314

H9TP32A8JDBC

H9TP32A8JDAC

D320

H9TP32A4GDBC

D335

KMQ7X000SA-B315

KMQ31000SM-B417   change cid to 1501005137585341420BDA75C2D912E9

D325

H9TP32A8JDBC 

KMKJS000VM-B309 

KMK5X000VM-B314

KMK5X000YM-B314 

D380

H9TP32A8JDBC 

H9TP32A8JDAC 

KMKJS000VM-B309

D405 L90

KLM8G1WEMB-B031

D618

KLM8G1WEMB-B031

D686

H9TP65A8JDAC

KMKUS000VM-B410   change cid to 90014A4838473264040502A2D072D25C

KMK7U000VM-B309   change cid to 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E

D690

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316   change cid to 150100513758534142013FA0C2546196

D724

KLM8G1WEMB-B031

D856

H26M64002DQR 

D802

THGBMBG8D4KBAIR

H26M64002DQR

THGBMAG8A4JBA4R

D855
KMVTU000LM-B503
THGBMFG8C4LBAIR
SDIN9DW4-32G
SDIN9DW4-16G


E440

KMKJS000VM-B309  change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138
H9TP32A4GDDC

E445

H9TP32A4GDCC

KMKJS000VM-B309  change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138

E455

H9TP32A4GDCC

KMKJS000VM-B309  change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138

E612

H9TP32A4GDCC

KMKJS000VM-B309  change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138

E615

KMSJS000KM-B308

SD5DH24A 


F320s

H26M64002DQR

F320s

THGBMAG8A4JBR

F510l

KLMAG2GEND-B031

F650L

KMQ310013M-B419

F690i

KMR310001M-B611

F750K X Power

KMQE10013M-B318


GS290

K522H1HACB-B060


H324  H324t

KMFJ20007M-B214

KMFJW0007M-B212

H422

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

H502f

KMQ72000SM-B316

KMQN10006M-b318  change cid to 150100513732534D420004848003421E

KMQ7X000SA-B315

H540

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

H791

THGBMFG7C2LBAIL

THGBMFG8C4LBAIR

H811

THGBM5G8A4JBAIR 

H815 G4

THGBMFG8C4LBAIR

KMVTU000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG8C4LBAIR

H818p G4

THGBMFG8C4LBAIR

KMVTU000LM-B503

H900

SDINADF4

H950

KLMBGAGEAC-B301

H955

KLM8G1GEND-B031

H959 

KLMBG4GEND-B031

H960a 

THGBMFG8C4LBAIR


K130e 

KMF720012M-B214

K200DS  X-Style

H9TQ17AAETAC

K220DS

KMQE10013M-B318

K350z

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-B318

H9TQ17ABJTMC

k430dsy

KMQE10013M-B318

KMQ310013M-B419

K500dsz

KMQE10013M-B318

KMQ310013M-B419

H9TQ17ABJTMC

K520dy

H9TQ17ABJTMC

KMR310001M-B611

k580ds

KMR310001M-B611

k5800dsz

KMQ310013M-B419


Ls751

H9TQ64A8GTMC

Ls990

THGBM5G8A4JBAIR

Ls991

THGBM5G8A4JBAIR

Ls980

H26M52002EQR

THGBMAG8A4JBA4R


M200e

KMQ310013M-B419
KMQ310006B-B419

M250

H9TQ17ABJTBC

M320

KMQE10013M-B318

M400dy

KMQE10013M-B318


P715

SD5DH26A-4G

KMJ5U000WA-B409

P768  L90

H26M31002GPR

KLM8G2FE3B-B001


V20

 H28U74301AMR 

V400

THGBMBG6D1KBAIL

KMVTU000LM-B503

SDIN7DU2

V500

THGBM5G7A2JBAIR

KLMAG1JETD-B041

VS995

H28U74301AMR


X210

KMF720012M-B214

X230

KMFNX0012M-B214


Asuse

لیست هارد های مشابه

 A400CG

H26M41103HPR

   A500CG

KMVTU000LM-B503

A500KL T00P

KLMBG4GEND-B031 

H26M41103HPR 8GB

  A501CG

KMSJS000KA-B308

   A501CG

KMJJS000WM-B409

  A600CG

KMV3W000LM-B310


k012 

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001

 K017  ME170C

H26M42003GMR

k019

H26M42003GMR

H26M41103HPR

KLMAG2GEAC-B001

KLMAG2GEAC-B031

k01A 

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001

k004

H26M42002GMR

 K009

KE4CN5B6A-32G

K00B

H26M52002EQR

  K00E 

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1GEND-B031

KMVTU000LM-B503

H26M52002EQR

k00s 

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

k00z

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

k0W  ME172V 

H26M52002EQR

KMVYL000LM-B503


P024  Z380kl

H9TQ17ABJTMC

KMR340001M-B611


T00Q

KMVTU000LM-B503


x013d  zb551kl

H26M52208FPR

x014d

H9TP65A8JDMC


 Z170MG  P001  P01Y

H9TQ17A8GTMC

z00ad

H26M78103CCR 

KLMCG8GEND-B031

z00ud

H9TQ17ADFTMC

KMR31000BA-B614

 ZB501KL

KLMAG1JENB-B041

 ZE500KG

H9TQ64ABJTMC

 ZE551ML

H26M42003GMR

KLMCG8GEND-B031

 ZE600KL  Z00LD

H9TQ17A8JTMC

KMQ310013B-B419

 ZC553K

KMR4Z0001M-B802

 ZC520TL

H9TQ17ABJTAC


nokia

لیست هارد های مشابه

Nokia 1  ta-1047

KMFN60012M-B214

Nokia 2  ta-1029

KMFN60012M-B214

Nokia 3  ta-1032

KMQE10013M-B318

H9TQ17ABJTBC

Nokia 3.2  ta-1164

KMGP6001BM-B514

Nokia 5  ta-1053

KMQE10013M-B318

H9TQ17ABJTBC 

Nokia 6  ta-1021

H9TQ26ADFTBC

Nokia 6.1  ta-1116 

SDADA4CR-64G


XL RM-1030

KMJ5X000WM-B413

  X2  RM-1013 

H9TP32A8JDDC


Lumia 925

KLMAG2WE4-A001

SDIN4C2-16G

Lumia 950 XL  RM-1116

H26M64103EMR 


htc

لیست هارد های مشابه

Desire 200

KMSJS000KM-B308

H9DP32A4JJBC

Desire 300

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

Desire 310

H9TP32A8JDBC

KMN5U000ZM-B203

KMK5X000VM-B314

KMKJS000VM-B309  change cid to 90014A4834473164040307EF64EC5188

KMK7X000VM-B314   change cid to  90014A48344731640401CD61C4237174

Desire 320

KMK7X000VM-B314

Desire 500

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

KMKUS000VM-B410

Desire 516w

KMKJS000VM-B309

Desire 530

H9TQ17AAETAC

Desire 600

KMKUS000VM-B410

H9TP65A8JDMC

Desire 610

SDIN8DE2-8G

KLMAG2WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

Desire 616

H9TP32A8JDAC 

H9TP32A8JDBC

KMK5X000VM-B314

KMKJS000VM-B309  change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138

Desire 620

KMQ7X000SA-B315

Desire 626G

H9TQ64A8GTMC

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

Desire 700

KMKJS000VM-B309

KMK7U000VM-B309

H9TP65A8JDAC

KMKUS000VM-B410

Desire 728x  728W

KMQ310006A-B419

KMR820001M-B609

Desire 816g  816h

KMQ7X000SA-B315

KMQN10006M-b318

KMQ8X000SA-B414

Desire 816q

H9TQ17ABJTMC

Desire 816w

SDIN8DE2-8G

H26M41103HPR

KLM8G2FE3B-B001

THGBM5G7A2JBAIR

Desire 820S 820TS  820US

H9TQ17A8GTMC

H9TQ17ABJTMC

KMQ82000SM-B418

KMR820001M-B609

Desire D820  D820pi

H9TQ17A8GTMC

KMQ310013M-b419  change cid to 150100523832314D4200FF58C6ECB147

Desire D820TS

H9TQ17ABJTMC

KMQ310013M-B419

KMQ31000SM-B417

Desire 820n

H26M52103FMR

Desire 820t

KLMAG2WEMB-B031

KLMAG2GEAC-B001

Desire 820  A51-DTUL

KLMAG2WEMB-B031

Desire 830  A51cml-dtul

KMR21000BM-B809

Desire 826w

H26M52103FMR

Klmbg4gend-b031

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

Desire 828   a51bml

KMR21000BM-B809

Desire 828W

KMR820001M-B609

Desire 830u

KMR21000BM-B809

Desire one

H26M42002GMR

Desire v

H9DP32A4JJAC

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

Desire SV T326e

H26M42003GMR

KMSJS000KA-B308

H9DP32A4JJA


 one

KLMBG4GE2A-A001

 one +E9 

Klmbg4gend-b031

one max

SDIN7DP4-16G

THGBMFG8C4LBAIR

TY90LH151636RA

one m8s 

H9TQ17ABJTMC

 one M9U 

H26M64103EMR

Klmbg4gend-b031

one M10 

SDINADF4-32G

 one X9U

H26M64103EMR


U ULTRA

H28U74301AMR

KLUCG4J1CB-B0B1

U Play

KMRC10014M-B809


sensation xe

H9TP33A6ADMC

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
0